Tellico Grains Bakery

105 Depot Street,
Tellico Plains TN
423-253-6911